เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


บอร์ด TCMC ปรับโครงสร้าง TCM Living บ. ย่อยในอังกฤษ พร้อมร่วมทุน 51% กิจการที่โอมาน

  • 2020-01-14 16:18:10
  • 412

นางนพภาพร อภิวัฒนกุล กรรมการบริหารด้านการเงิน บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) TCMC ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ได้มีมติดังนี้


1. อนุมัติให้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยในประเทศอังกฤษ เพื่อการรวมกลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ (TCMLiving) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม DM Midlands Holding Limited (DMMH) มีสัดส่วนการถือหุ้น โดย Manor Holdings (2016) Limited(Manor) จำนวนร้อยละ 75 ร่วมกันผู้ถือหุ้นเดิมรวมกันที่ร้อยละ 25 ดังนี้

ในส่วนของ TCM Furniture Limited (TCMF) มีสัดส่วนการถือหุ้น โดย TCMC ร้อยละ 76 และผู้บริหารเดิมรวมกันที่ร้อยละ 24 ดังนี้

โดย DMMH จะออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ของ DMMH เพื่อแลกกับหุ้นของ Alstons Upholstery จากผู้ถือหุ้นปัจจุบันของTCMF โดยใช้วิธีการแลกหุ้น (Share swap) และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินสดโดยหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น DMMH จะมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมรวมกันอยู่ที่ร้อยละ 55 โดย อีกร้อยละ45 จะถือโดย TCMF

ทั้งนี้ TCMC จะยังคงถือหุ้น TCMF จำนวนร้อยละ 76 และถือหุ้น Manor จำนวนร้อยละ 100 ดังนั้น TCMC จะถือหุ้นDMMH ผ่านทาง TCMF และ Manor คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ตามสัดส่วนที่เคยถืออยู่เดิม

ภายหลังการทำรายการ DMMH จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น TCM Living Ltd. การปรับโครงสร้างดังนี้ จะทำให้หน่วยปฏิบัติการมารวมกันอยู่ภายใต้บริษัทเดียว ทำให้การบริหารจัดการลดความยุ่งยากซับซ้อนและจะสามารถลดต้นทุนในการดำเนินการ เพื่อให้ถึงเป้าหมายตามกลยุทธที่ตั้งไว้

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการปรับโครงสร้าง คือการได้ใช้ศักยภาพของทั้งสองบริษัทอย่างเต็มที่ โดยการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำงานของบริษัทที่ประสบความสำเร็จอยู่ในตลาดอังกฤษมาอย่างยาวนานรวมถึงการแบ่งปันเทคโนโลยีต่างๆทั้งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและร่วมกันศึกษาเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้ธุรกิจเติบโตขึ้น การใช้งานระบบบัญชีและระบบการรายงานแบบเดียวกันตามมาตรฐาน IFRS และการพัฒนาประสิทธิผลจากการแบ่งปันข้อมูลในการผลิต การจัดซื้อ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ข้อมูลทรัพยากรบุคคล การใช้แรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทต่อไปในอนาคต นอกจากนั้น ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำบริษัท TCM Living Ltd. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในสหราชอาณาจักรในอนาคต

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม TCM Living ไม่เข้าข่ายที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกันเนื่องจากบริษัทย่อยที่ทำรายการระหว่างกัน ไม่มีบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัท ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยที่ทำรายการระหว่างกัน

2. อนุมัติในหลักการของโครงการร่วมทุนกับ Dolphin International LLC. ประเทศโอมาน และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการเจรจาต่อรองและทำสัญญาร่วมทุน รวมถึงขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้

เกี่ยวกับ Dolphin International LLC.

Dolphin International LLC. เป็น Private business group ที่มีเครือข่ายกิจการครอบคลุมหลายด้านในประเทศโอมาน เช่น กิจการน้ำมัน ธนาคาร โรงแรม และเคยเป็นโรงงานผลิตพรมขนาดเล็ก ซึ่งทาง TCMC ได้รู้จักผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศของไทย เป็นผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเป็นพันธมิตรที่จะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทในอนาคต

โครงสร้างบริษัทร่วมทุน

TCMC 51% มีBoard seat 3 ตำแหน่ง เป็น MD 1 ท่านและ Director 2 ท่าน

Dolphin Int. 49% มีBoard seat 3 ตำแหน่ง เป็น Chairman 1 ท่าน (No Casting vote) และ Director 2 ท่าน

ประโยชน์ของโครงการ

1) สร้างการรับรู้แบรนด์ Royal Thai ให้กว้างขึ้น

2) เพิ่มกำลังการผลิตพรมแอ๊กซ์มินสเตอร์ให้แก่ Royal Thai

3) การผลิตพรมที่ประเทศโอมาน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และลดระยะเวลาการผลิตและส่งออเดอร์ให้สั้นลงรวมถึงการมีหน่วยงานสนับสนุนอยู่ในพื้นที่ ทำให้สามารถสนับสนุนการขายในแถบประเทศตะวันออกกลางและยุโรปได้ดีขึ้น ในราคาที่สามารถแข่งขันได้

4) ประเทศโอมานมีนโยบายส่งเสริมให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนในประเทศ โดยให้ผลประโยชน์คล้าย BOI ของไทย มีข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศแถบตะวันออกกลางและแอฟริกา รวมถึงสหรัฐอเมริกา

5) การมีพันธมิตรในท้องถิ่นจะช่วยให้ทำตลาดได้มากขึ้น มีผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ ที่เข้าใจเรื่องกฎหมาย ภาษี และข้อควรรู้ต่างๆ

6) เพิ่มช่องทางการขายพรม Corporate sector แบรนด์ Carpets Inter เข้าสู่ตลาด

7) เป็นการลงทุนที่ TCMC เป็นผู้ให้ความรู้ในด้านเทคนิคการผลิตพรม ทำให้บริษัทเริ่มมีรายได้จาก TA fee

8) สามารถขายเครื่องจักรเก่าของโรงงานดอนเมืองที่ไม่ได้ใช้ผลิต และขายวัตถุดิบไหมพรม ให้แก่โรงงานร่วมทุน

ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ติดตามข่าวสารแบบเรียลไทม์ได้ที่ https://hooninside.com

  • ผู้โพสต์ ekanun151531
  • 2020-01-14 16:18:10
  • 412

ผู้สนับสนุน