เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

BCPG ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง “นิวัติ อดิเรก” ขึ้นแท่น CEO

  • 2022-01-28 18:44:49
  • 1042

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้  

1. นายนิวัติ อดิเรก ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายภูวดล สุนทรวิภาต ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป


นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565) อายุ 63  ปี 

การศึกษา 

•            ปริญญาโท Electrical Power Engineering Rensselaer Polytechnic Institute, USA

•            ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทํางาน

•            15 ก.ค 2564 – 31 ม.ค 2565 : ผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ         

•            ม.ค 2563 – 15 ก.ค 2564 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ 

•            มีนาคม - ธันวาคม 2562      : ที่ปรึกษา สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

•            2540 -  2561                     : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ CLMVT

                                                    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ International 2

                                                    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

                                                    ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ

                                                    ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ

                                                    Electricity Generating Public Company Limited (EGCO)

•            2534 - 2540                      : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม Italthai Engineering Co., Ltd.

•            2523 - 2534                      : วิศวกรไฟฟ้า Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

•            บริษัทจดทะเบียนอื่น

-             ไม่มี - 

•            กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-             ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด

-             ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด

-             ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จำกัด

-             ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด

-             ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำกัด

-             ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) 

-             กรรมการ บริษัท BCPG Japan Corporation

-             กรรมการ บริษัท BCPG Engineering Company

-             กรรมการ บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด

-             กรรมการ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

-             กรรมการ บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำกัด

-             กรรมการ บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำกัด

-             กรรมการ บริษัท ลพบุรี โซล่า จำกัด

-             กรรมการ บริษัท ปราจีน โซล่า จำกัด

-             กรรมการ บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จำกัด

-             กรรมการ BCPG Wind Corperatief U.A.

-             กรรมการ Star Phoenix Geothermal JV B.V

-             กรรมการ Star Energy Geothermal Holdings (Salak-Datajat) B.V.

-             กรรมการ Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V.

-             กรรมการ Star Energy Group Holdings Pte.Ltd

-             กรรมการ Star Energy Geothermal Pte.Ltd

-             กรรมการ PetroWind Energy Inc. (PWEI)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 3,400 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2022-01-28 18:44:49
  • 1042

10 ทอล์คออฟเดอะทาวน์ล่าสุด

โฆษณา
ผู้สนับสนุน